Verslag van de vergadering Bewonersraad/ Bewonerscommissies 28-10-2019 Locatie: DOMESTA , Westeind 50 Emmen Tijd: 19.30u tot ca. 22.00u 

Aanwezigen; BC Binnenhof, BC Meerstede, BC Holtingerbrink, BC Wekingeslag, BC Bosvlinder, BC Wiekslag, BC Schipperbeurs, alle leden van de Bewonersraad Afwezig m.k.g: BC de Esch, BC Molenhoek, BC Scholtenstaete. Afwezig z.k.g: Evert ten Apelflat, BC Valkeniers, BC Tabitha. BC Achter de Brandweer, 

_________________________________________________________________ 

1. Opening 2. Mededelingen. 3. Verslag overleg SBDE en BC,s 25 maart 2019. 4. Succesverhalen Bewonerscommissies. 5. Pauze. 6. Leefbaarheid ( Hoe speelt dit bij uw commissie?) . 7. Langer thuis wonen (Hoe speelt dit bij uw commissie?) . 8. Rondvraag 9. Vaststellen volgende vergadering 10. Sluiting _________________________________________________________________ 1. Opening Hans opent de vergadering en i.v.m. de aanwezigheid van onze nieuwe BC Bosvlinder doen we even een voorstelrondje. 

2. Mededelingen. > Hans attendeert ons er op dat vanavond de begroting van 2020 ingeleverd kan worden. Voor wie deze nog niet heeft, vergeet hem niet op te sturen naar Henny Haak. > Er is een nieuwe website en zoals al bekend een nieuw E-mailadres van de Bwonersraad SBDE. De site heet https://emmen.huurdersdomesta.nl/ , 

het e-mailadres is emmen@huurdersdomesta.nl Sinds deze maand heeft de BR iemand die de website voor ons gaat bijhouden. Zijn naam is Paul Huisman. Wij zijn daar erg blij mee. > Hans legt uit welke functie SAM (samen) heeft binnen de huurdersverenigingen van Domesta. Dit m.n. omdat de Bosvlinder nieuw bij ons is. SAM bestaat uit de bewonersraden van de regio Emmen, Coevorden en Hoogeveen. Op dit moment zij de huurverschillen (verschillen bij gelijke woningen/appartementen) een belangrijk item wat overal speelt. Domesta puzzelt met de huurgrens die aangehouden moet worden maar dit veroorzaakt verschillen waar niet iedere huurder zich in kan vinden. De werkgroep van SAM heeft hierover gesprekken en is samen met de andere partijen op zoek naar een mogelijke oplossing. A.s. donderdag (31-10-2019) is er een vervolggesprek. >Hans werpt de vraag op “Wat vinden wij van de voorzieningenwijzer?” Moet deze blijven of kan iets anders ook. Dit is n.a.v. de optie van de gemeente om hier een andere versie voor te willen gebruiken. Iedereen is het er mee eens dat de voorzieningenwijzer een prima passend instrument is om in onze situaties te gebruiken. Er wordt opgemerkt dat het verschil is dat de voorzieningenwijzer vóór en het instrument dat de gemeente inzet ná schuldproblemen ingezet kan worden. Een belangrijk verschil dus. >Ria benoemt nog even de mogelijkheid om a.s. zaterdag (2 nov) mee te doen aan het ‘huurdersfestival. Hierover is de mail doorgestuurd. Het lijkt een interessante dag te worden. 

3. Verslag overleg SBDE en BC,s 25 maart 2019. > Opmerking betaalbaarheid: Rectivicatie: Bert Moormann geeft aan dat Domesta streeft naar een huurgrens €600,00. Dit is exclusief servicekosten en heeft niet te maken met de huurtoeslagen. Deze grens heeft te maken met het huurdersprofiel van wie bij Domesta huurt. > Rondvraag: de vraag van BC de Wiekslag over de brandveiligheid is nog niet beantwoord. Het lijkt er op dat dit ook zo blijft. Er is al veel en vaak over gecommuniceerd maar er gebeurt niets mee. 

4. Succesverhalen Bewonerscommissies. Waarom ‘succesverhalen’? Wij willen de ruimte scheppen om van elkaar te leren. Hoe pak je iets aan en wat gaat er dan goed of minder goed? Hoe kunnen we ons verbinden zodat we een luidere stem krijgen? > Het eerste verhaal komt van de Wiekslag, zij geven aan dat de storingsmeldingen wel goed lijken te gaan. Zij ervaren alleen te veel versnippering in het hele proces. De commissie van de Wiekslag deelt wel een pluim uit voor hun huismeester. Die doet het echt goed. Hans haakt hier ook even op in door te vertellen dat we via de website van Domesta ook makkelijk onze reparatieverzoeken etc. kunnen indienen en daarop kun je ook zien dat het verzoek is ontvangen. Hier komt dan nog wel de reactie op dat het niet voor iedereen makkelijk is om met internet om te gaan. Telefonisch een verzoek indienen blijft ook altijd mogelijk. > Onze nieuwe commissie De Bosvlinder vertelt dat, hoewel er intensief overleg met Domesta is en men weet dat veel klachten bestaan door alle nieuwigheden die in hun gebouw uitgeprobeerd worden, de aangegeven klachten toch veel te lang blijven liggen. Veel zijn nu na bijna een jaar nog steeds niet verholpen. Het gesprek blijf gaande. > De Meerstede deelt met ons dat het bij hun eigenlijk helemaal niet bekend is wíé hun huismeester is. Er is wel een Martin de Vries maar deze lijkt alleen voor de openbare ruimtes te zijn. Verder is er nog iemand maar die zijn naam is niet bekend, deze komt pas wanneer er bijv. gebeld wordt voor een leegstaand huis waar de kranen af en toe open gezet moeten worden. Het is hier niet helemaal duidelijk wie zij kunnen benaderen. Misschien kan Richard Grummel hier verduidelijking scheppen? > De Wekingenslag vraagt of het bij iedereen bekent is dat bij het aanleggen van glasvezel bij collectief aansluiten dit gratis is maar wanneer je dit pas later wilt doen hiervoor kosten voor gerekend worden. > de Wiekslag geeft aan dat als er een maandlang géén huismeester is geweest men de kosten voor deze niet hoeft te betalen. Het lastige is echter dat er geen schema is en wij dit dus niet kunnen controleren. De Bosvlinder reageert hier op met het gegeven dat wij ook de wijkconsulent hierbij kunnen inschakelen. Deze kan mogelijk een oplossing bieden. Door de Holtingerbrink wordt opgemerkt dat het fijn zou zijn een soort van taakomschrijving van alle functies te hebben. Het lijkt allemaal lastig te controleren. > De wekingenslag vertelt over het proces rond de reparatie van alle lekkages in hun gebouw. Alle buizen zijn vervangen en alles liep op rolletjes bijna geen overlast hiervan gehad. Men werkte in 8 appartementen tegelijk waardoor het overzichtelijk bleef. Er is van bewoners geen enkele klacht gekomen. > De Wiekslag vertelt de gebeurtenis van de lift die steeds bleef hangen. De mannen van Domesta zijn net zo lang gebleven tot het euvel verholpen was. Wat bleek, een lift kan ook te snel omhoog of omlaag gaan. Toen de snelheid was aangepast waren er geen 

problemen meer. Wat betreft de onderhoudsplanning vertelt Hans kunnen wij als BC’s ook een overzicht van Domesta vragen. Vanuit de Wiekslag komt dan de reactie dat zij vinden dat Domest zelf hun huurders zou moeten inlichten. Er wordt ook later nog even geopperd dat men vindt dat er op de site van Domesta eigenlijk een link zou moeten zijn waarop de BC’s kunnen zien wat er met de klachten gebeurt en hoe de vorderingen m.b.t de afwikkeling zijn. Dit zal i.v.m de privacyregelingen niet kunnen. > Dan de Holtingerbrink met een succesverhaal. De werkgroep ‘speelvoorzieningen’ heeft het voor elkaar gekregen dat er nu in hun brink 2 speellocaties zijn. Dit heeft een lange adem nodig gehad en de nodige inzet maar samen met de wijkvereniging en de gemeente is er een prachtig project gerealiseerd. > De Klokkenslag verteld dat er bij hun een bewoonster was komen wonen die vanuit een voorziening kwam. Er was ontzettend veel onrust om haar heen en ook waren er inbraken geweest. Door gezamenlijk hier actie op in te zetten zou deze bewoonster op korte termijn weer een ander woonplek krijgen. Helaas kwam deze oplossing voor de betreffende persoon te laat. Hoe dit thema leeft blijkt wel uit de reacties die hier op komen. Dit thema komt later nog terug bij ons thema ‘leefbaarheid’ 

5. Pauze. Anja Stevens heeft weer als altijd voor de nodige versnaperingen gezorgd. Altijd weer fijn voor elkaar. Dank aan Anja 

6. Leefbaarheid ( Hoe speelt dit bij uw commissie?) . Is een breed begrip. Dit gaat over: Je veilig voelen, geen overlaste van anderen, Goed mee kunnen doen doordat er voldoende dichtbij mogelijkheden zijn om je boodschappen te doen, om bijv. de bus te kunnen pakken etc. 

Maar nu terug bij het vorige punt, ‘Hoe gaan we om met dit langer- of weer thuis wonen? > Eigenlijk willen we dit weten; 

WIE komt of blijft, waar te wonen. Het lijkt erop dat ook een toewijzende organisatie als het CIZ of Domesta daar ook niet altijd helemaal duidelijkheid in hebben. Er zijn dossiers over mensen maar als deze niet dik genoeg zijn lijkt er een andere maatstaf te zijn als wanneer iemand echt een flink dossier heeft. Helaas lijkt ook een toewijzende instantie niet altijd bij machte om de juiste beslissing te nemen en achteraf is het lastig om iemand weer uit te zetten. Er ontstaan vaak problemen omdat ook de begeleidende of ondersteunende instantie niet altijd adequaat kan handelen. Men vindt dat de klacht, de beleving, bij Domesta neergelegd moet kunnen worden omdat zij contact hebben en contracten afsluiten met de zorginstelling van de betreffende persoon. 

> De Bosvlinder heeft een interessante aanvulling op het geheel. Zij hebben ervaren dat, ondanks de sollicitatieprocedure waar zij doorheen moesten om in aanmerking te komen voor hun woning, er in de praktijk toch veel dingen erg tegenvallen. Het is een zeer traag verloop van van alles. Service kosten, onderlinge contacten, de verkeersveiligheid. Ondanks vele gesprekken met Domesta en pogingen om bewoners actief te betrekken bij wat er gebeurt lijkt alles toch als dikke stroop te blijven kleven. 

Hoe gaan we dit oplossen? Wat betreft de situatie rond het ‘weer thuis wonen’, is het belangrijk dat we de betreffende huurder gaan humaniseren. Dit houdt in dat we deze mens, als mens gaan zien i.p.v. een ‘probleem’. Hieruit ontstaat wellicht een situatie waarin we bij onrust kunnen gaan aangeven dat deze persoon hulp nodig heeft i.p.v dat de gespannen sfeer toe gaat nemen. Hoe 

komen we dan voor die persoon aan hulp? Dit is waar we in de komende tijd ons licht over kunnen laten schijnen. Wie, wat, waar kunnen we realiseren in dat stukje hulp? 

Ook hier kan de wijkconsulent een belangrijke rol spelen. Het is belangrijk dat de SBDE dit thema en de bevindingen mee neemt naar het overleg met Domesta. Punten zijn: Het terrein van de Boslaan, Brandmelders die bij de buitendeuren geplaatst zijn, dat er zelfs na 3 meldingen van gevaarlijke situaties nog geen camera geplaatst lijkt te kunnen worden. Hoe waar en bij wie ligt hiervoor de verantwoording? 

7. Langer thuis wonen (Hoe speelt dit bij uw commissie?) . > Al heel snel klinkt hier het geluid over de ervaringen met de ‘Toegang’. Hoe lastig is het om hier gedaan ter krijgen waar je om vraagt. Het heeft de aandacht maar er is geen directe oplossing voor. 

Om alles goed voor elkaar te krijgen lijkt een dagtaak te zijn. Er is teveel gesmoes om alles heen. Hans vraagt of men genegen zou zijn te verhuizen naar een meer ‘passende’ woning. Hierop wordt best positief gereageerd. Wat betreft het langer thuis wonen spelen ook de dingen als veiligheid en elektrisch koken (dit zou dan wel inductie moeten zijn), brandveiligheid ( wat te doen bij brand, hoe werkt het alarm eigenlijk?) Allemaal vragen die er spelen. 

Wellicht is er i.v.m. brandveiligheid een thema van te maken of kunnen commissies zelf de brandweer eens uitnodigen om hier uitleg en tips voor te geven. Verder is Jans Spiegelaar HET aanspreekpunt voor vragen die met huren en langer thuis wonen te maken hebben. 

8. Rondvraag > Bc de Bosvlinder vraagt of de Bewonersraad wat meer aanwezig kan zijn bij hun commissievergaderingen. 

9. Vaststellen volgende vergadering Deze kan nu nog niet precies vastgesteld worden maar zal in 2020 weer ergens rond maart zijn. U krijgt hier z.s.m. bericht van. 

10. Sluiting Hans bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en inzet en wenst ieder een goede thuiskomst.